• ولتاژ شکست و شمارش ذرات معلق

اندازه گیری ولتاژ شکست به عنوان یک تست روتین به منظور بررسی کیفیت عایقی روغن از نظر الاینده های معلق، رطوبت و پارامتر های اسیدی همواره توصیه میگردد. شمارش و اندازه گیری ذرات معلق  و محاسبه کد تمیزی روغن در کنار تست ولتاژ شکست بهره بردار را از وجود الاینده های معلق میکرونی آگاه و تصمیم گیری های بعدی را به منظور پالایش و رطوبت زدایی ممکن میسازد.