• نرم افزار هوشمند تحلیل نتایج گازکروماتوگرافی (TFFD 6.22)

این شرکت موفق گردید به کمک گروهی از کارشناسان خبره صنعت برق، با تجربه ۳۵ ساله در زمینه گازکروماتوگرافی ، طراحی و ساخت ترانسفورماتور تست های پیشگیرانه ، نرم افزار جامعی تحت عنوان TFFD 6.22  را تدوین و طراحی نماید که قادر است با لحاظ نمودن تمامی پارامتر ها، قابل قبول ترین تحلیل در این زمینه را ارئه نماید.

 این نرم افزار با بهره گیری از چهارده  نوع استاندارد و دستورالعمل بین المللی، دارای قابلیت شناسایی و حذف اثر عوامل خطا آفرین بوده ، به نحوی که  با   استفاده ازمنطق فازی   نو ع هر عیب را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده و محتمل ترین وضعیت ممکن را مبنی بر سلامت و یا وجود عیبی خاص به همراه رهنمود های لازم جهت انجام اقدامات ضروری بعدی ارائه می نماید.

این شرکت آمادگی دارد ، در صورت اعلام نیاز، ضمن  در اختیار قرار دادن  نرم افزار TFFD 6.22 ، کلیه آموزش های لازم را در زمینه ترانسفورماتور ومیزان آسیب پذیری هر یک از اجزای آن در مقابل عواملی از قبیل : اشکالات طراحی و ساخت ، کیفیت نامناسب مواد به کار رفته، نحوه سرویس و نگهداری به همراه آموزش جامع گازکروماتوگرافی و نحوه شناسایی و حذف اثر ۲۰ عامل خطا آفرین در تجزیه و تحلیل نتایج آن  و چگونگی اجرای سایر تستهای پیشگیرانه ارائه نماید .