•  کشش بین سطحی (ASTM D971) و عدد اسیدی  (ASTM D974)

اسید همواره از تجزیه یا اکسیداسیون روغن تولید میشود. برخی آلودگی های اسیدی نیز از اتمسفر وارد ترانس میشوند. اسید در حضور آب و اکسیژن، سیستم عایقی ترانس را مورد تهاجم قرار میدهند و به نوبه خود اسید و لجن مضاعف تولید میکند. لجن نیز با رسوب برروی اجزای داخل ترانس مشکلات حرارتی و عایقی جداگانه درپی خواهد داشت. وجود اسید در مجاورت ذرات قطبی و آلودگهایی که از کاغذ در روغن به جا می ماند، باعث کاهش چشم گیر کشش بین سطحی میگردد. سه پارامتر عدد اسیدی، کشش بین سطحی و رنگ روغن در طول عمر روغن دچار نوسانات قابل تفسیری نسبت هم میشوند. به نحوی که افزایش اسیدیته روغن معمولا همراه با کاهش کشش بین سطحی و تیره شدن روغن است. لذا اندازه گیری کشش بین سطحی و بررسی نوسانات رنگ روغن به عنوان تست مکمل عدد اسیدی، اطلاعات دقیقتری از عمر روغن و وضعیت سیستم عایقی در اختیار میگذارد. خاطر نشان میسازد کاهش کشش بین سطحی لزوما ناشی از بالارفتن اسیدیته نیست و گاها الودگی های غیر اسیدی ناشی از کاغذ و هوا نیز روی این پارامتر تاثیر میگذارند. در صورت ناهماهنگی یا تضاد در نتایج این تست ها، شمارش ذرات معلق به عنوان تست مکمل توصیه میگردد. خارج قسمت کشش بین سطحی به عدد اسیدی شاخص کیفیت روغن(OQIN)  نامیده میشود که از ۱۵۰۰ تا ۶ نشان دهنده کیفیت مطلوب یا نامطلوب روغن است. شاخص های کمتر از ۶۰ معمولا نیاز به تعویض یا تصفیه شیمیایی روغن دارند.

  • ASTM D971

    • اندازه گیری کشش بین سطحی
  • ASTM D974

    • اندازه گیری عدد اسیدی