• سولفور خورنده و Passivator

    گوگرد و بیشتر ترکیبات گوگرد دار به خصوص در حضور گرما بسیار واکنشگرا میباشد، این ترکیبات که صورت طبیعی در نفت خام وجود دارند و باعث ایجاد خوردگی در بخشهای فلزی و نفوذ یون مس به داخل کاغذ عایقی و ضعف آن میگردند. از اوایل سال 2000 آمار ترانسهایی که با عمر کمتر از 10 سال و بدون سابقه عیب خاصی دچار حادثه شدند افزایش یافت که دلیل اصلی آن ترکیبات گوگرد دار گزارش گردید. یگی از روشهای خنثی  سازی اثر گوگرد استفاده از موادی موسوم به Passivator است که با ایجاد لایه ای محافظ به ضخامت 3 میکرون برروی اجزای فلزی مانع از شروع واکنش فلز و گوگرد میگردد. لذا عدم خورندگی روغن میتواند ناشی از استفاده از این مواد باشد یا اینکه روغن فاقد هرگونه ترکیب گوگرد دار خورنده باشد که میبایست در آزمایشگاه بررسی و در صورت لزوم اندازه گیری گردد.