• بی فنیل پلی کلراین (Poly Chlorinated Biphenyl) یاPCB

روغنهای نسوز مصنوعی با نام تجاری آسکارل (Askarel) اولین بار درسال ۱۹۱۹٫توسط آمریکائیها ساخته و به کارگرفته شد.اگر چه تولید این روغن روغن درسال ۱۹۷۲ میلادی از سوی سازمان ملل ممنوع و درسال ۱۹۷۷ ازرده خارج گردیده است ولی درحال حاضر درکشورهای درحال توسعه ودرتجهیزاتی که به این کشورها وارد شده است کاربرد داشته وموجود می باشد.مدارک تجربی نشان داده که بیشترین آلودگی ها مربوط به انتقال جوی آن است.درپژوهشهای آزمایشگاهی برروی افراد درمعرض وهمچنین حیوانات آزمایشگاهی موارد ذیل مشاهده گردیده است:

–        باعث تورم ریوی درحیوانات آزمایشگاهی می شود

–        اثرات تخریبی آن برروی کبد اثبات گردیده است

–        مواردی درخصوص سرطان پوست ،خون،کبد،دستگاه تنفسی وغدد لنفاوی گزارش گردیده است.

–        محل تجمع آن در بدن کبد می باشد.

–    تماس پوستی باآن باعث درماتیت پوستی ودرتماس طولانی مدت  منجر به سرطان پوست می گردد.

–    پایداری زیادی درمقابل عوامل تجزیه کننده طبیعی وبیولوژیکی داشته بنابراین ماندگاری آن درطبیعت زیاد بوده وتهدید کننده محیط زیست می باشد.

گروه مهندسی نیک صنعت آریا افتخار دارد به عنوان اولین مرکز دارای تاییدیه از سوی شرکت Dexsil آمریکا در رابطه با نمونه گیری و تست آلاینده فوق ، ضمن ارائه ی گواهینامه سلامت برای هر دستگاه ترانسفورماتور، در صورت وجود الودگی در روغن بر حسب میزان آلایندگی دستورالعمل های ضروری جهت سلامت نیروی انسانی و محیط زیست را در اختیار بهره برداران قرار میدهد.