• اندازه گیری ۵ ترکیب فوران براساس ASTM D 5837

سیستم عایقی روغن-کاغذ در ترانسفورماتور های قدرت، همواره تحت تاثیر تنش های مختلف از جمله حرارتی، الکتریکی و محیطی قرار دارد. بر حسب ماهیت و محل این عوامل روغن یا کاغذ یا هردو دچار فرسودگی میشوند. فرسودگی روغن با روشهای نوین مانند تصفیه شیمیایی، قابل جبران است در حالیکه پیری کاغذ عملا برگشت ناپذیر است. بنابراین عمر یک ترانسفورماتور را میتوان با دقت بالایی متناسب با وضعیت کاغذ عایقی قلمداد نمود.

اکسید های کربن، آب، ترکیبات فوران، اسید های آلی و مولکولهای آزاد گلوکز از عمده محصولات فرایند پیری و تجزیه کاغذ های عایقی هستند که در روغن آزاد میشوند. با توجه به اینکه نمونه برداری از کاغذ عایقی به منظور بررسی روند پیری عملا با دشواری هایی همراه است، مطالعات گسترده ای در سطح دنیا به منظور تدوین رابطه بین غلظت ترکیبات یاد شده، استقامت مکانیکی و درجه پلیمریزاسیون کاغذ صورت گرفته. امروزه اندازه گیری فوران به عنوان تست مکمل گازکروماتوگرافی در امر عیب یابی و ارزیابی وضعیت در الویت قرار گرفته. مطابق استاندارد 6 نوع فوران در روغن تولید و بازترکیب می شوند و هر کدام حائز اهمیت ویژه در امر تحلیل و ارزیابی وضیعیت می باشند.

آزمایشگاه کروماتوگرافی مایع گروه مهندسی نیک صنعت آریا،  بر اساس آخرین دستاورد های علمی در این زمینه ضمن تفکیک و اندازه گیری ۶ نوع ترکیب فوران موجود در روغن عایقی، درجه پلیمریزاسیون کاغذ عایقی را اساس جدید ترین روابط موجود محاسبه و در کنار سایر تستهای تشخیصی دقیق ترین تحلیل را در باره وضعیت نهایی ترانسفورماتور و اقدامات ضروری بعدی ارائه مینماید.