• اندازه گیری متانول در روغن

عمر عایق جامد برابر با عمر ترانسفورماتور است. روش هایی که تا به امروز به منظور تخمین DP کاغذ ارائه شده اند، بر اساس محاسبه نسبت بین گازهای منو و دی اکسید کربن در گازکروماتوگرافی و یا بر اساس اندازه گیری فوران آزاد شده در روغن استوار هستند که به صورت فراگیر مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته اند. لیکن به دلیل وجود بافت همی سلولوز (hemicelluloses)  در فرمولاسیون کاغذ و رابطه غیر خطی میان فوران های ازاد شده و DP کاغذ، عملا امکان رهگیری پیری کاغذ در مراحل اولیه وجود ندارد؛ به عبارت دیگر همراه با خطا میباشد.

اخیرا اثبات شده رابطه ای خطی میان متانول آزاد شده و DP کاغذ وجود دارد که امکان شناسایی پیری کاغذ را در مراحل ابتدایی و پیش از تشگیل فوران در اختیار میگذارد. این امر به خصوص در مواردی که ترانسفورماتور با عمر بالا، دارای مقادیر بسیار اندک فوران هستند، پیری کاغذ را اشکار میکند.

این شرکت همگام با دانش و فناوری روز دنیا اقدام به اندازه گیری، مطالعه و جمع آوری سوابق میزان متانول در روغن ترانسفورماتور های زیر نظر نموده و به همراه سایر تستهای تشخیصی در گزارشهای خود منعکس می نماید.