• اندازه گیری رطوبت (کارل فیشر)

رطوبت مي تواند از لحظه حمل از کارخانه در ترانسفورماتور نهفته باشد. اگر ترانسفورماتور به منظور بازديد داخلي باز شده باشد، عايق هاي موجود رطوبت را از اتمسفر جذب مي کنند. اگر نشتي وجود داشته داشته باشد رطوبت مي تواند به صورت نم يا آب وارد ترانسفورماتور گردد. يکي از محصولات پيري يا تجزيه شيميايي کاغذ در مجاورت اکسيژن، آب مي باشد. واشر هاي ضعيف يا فرسوده تحت تاثير نوسانات فشار داخل تانک هواي مرطوب يا آب باران را به داخل ترانسفورماتور عبور مي دهند، رطوبت ، به خصوص در مجاورت اکسيژن همواره به عنوان يک خطر جدي سلامت ترانسفورماتور را مورد تهديد قرار مي دهد. بنابر اين ميبايست رشد مقدار آب محلول در روغن ترانسفورماتور به دقت زير نظر گرفته شود.